Адаптація до змін клімату: Досвід українських міст

Photo: Pixabay

Досвід Житомира

«Ми почали рухатися. І коли почали, то виявилося, що коли знаєш, куди йдеш, то і можливості з’являються, і люди, які тобі готові в цьому допомагати, і гроші на реалізацію плану», — розповідає Тетяна Зятікова, начальниця відділу інфраструктурних проєктів, енергоефективності та промоцій Житомирської міської ради.

Фото: Ольга Саліпа

«Мало говорити з головами департаментів. Ми намагалися оцінити ці кліматичні ризики для міста, спілкуючись з людьми, які в самому місті працюють. Які дотичні до водозабезпечення, різних екологічних питань, мають досвід і розуміються на темі клімату та охорони довкілля».

Фото: Ольга Саліпа

Досвід Хмельницького

Фото: Ольга Саліпа
Фото: Ольга Саліпа

…….

--

--

--

We partner with people at all levels of society to drive and sustain the kind of growth that improves quality of life for everyone.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
UNDP Ukraine

UNDP Ukraine

We partner with people at all levels of society to drive and sustain the kind of growth that improves quality of life for everyone.

More from Medium

4.01 “Endless energy”

🎉 APESALE ANNOUNCES PARTNERSHIP WITH KTTC GROUP

Announcement on the Listing of UNFI (Unifi Protocol DAO) and the opening of trading activities to…

Live Cre8tive: Denise Francis Robinson