Більше половини жителів східної України знають про протимінну безпеку, проте знання є неповними — дослідження ПРООН

Фото: ПРООН
Фото: ПРООН

«Ми з’ясували, що підлітки часто краще проінформовані, ніж дорослі», — коментує Ольга Соломка.

Водночас дослідження також показує, що підлітки більш схильні наражатися на небезпеку. 4 із 10 підлітків заявили, що не будуть уникати потенційно замінованих територій.

Фото: ПРООН

--

--

We partner with people at all levels of society to drive and sustain the kind of growth that improves quality of life for everyone.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
UNDP Ukraine

UNDP Ukraine

237 Followers

We partner with people at all levels of society to drive and sustain the kind of growth that improves quality of life for everyone.