Більше половини жителів східної України знають про протимінну безпеку, проте знання є неповними — дослідження ПРООН

Фото: ПРООН

«У них більше недовіри до незнайомців, які приїхали щось «випитувати». Вони вкрай неохоче надавали особисті дані для анкет. Крім того, багато чоловіків виїхали на заробітки зі своїх постійних місць проживання».

Фото: ПРООН

«Ми побачили, що хоча люди і знають про ризики від мін для життя, але свідомо йдуть на них. Вони часто вимушені це робити, щоб якось забезпечити свою життєдіяльність. Особливо це стосується тих, хто живе уздовж «лінії зіткнення».

«У зв’язку з COVID-19 нам довелося понизити планку наших очікувань. Досить важко було отримати результати від шкіл, технікумів та вищих навчальних закладів. Подібна ситуація склалася із багатьма підприємствами, де запровадили посилений карантин», — коментує Андрій Кушнір.

Фото: ПРООН

--

--

We partner with people at all levels of society to drive and sustain the kind of growth that improves quality of life for everyone.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store