Екополітика в Україні — “не робота в класичному державному секторі”

«В Україні на той момент про клімат майже ніхто не говорив. А коли я заводила мову, то у відповідь мені лиш підсміхалися.
Конференція ООН показала масштаб: скільки насправді людей шукають рішення зміни клімату»,
— каже Олена.

«Це не робота в класичному державному секторі. Тут зійшлися ідейні люди, які мають прямий вплив на прийняття рішень, тож усе рухається значно швидше. З’явилася і прозорість, і продуктивність», — коментує Олена.

«У нас немає фахового діалогу, розумієте? Нема експертів, які би прийшли й сказали, що так, що не так і чому. Тож нам потрібно їх вирощувати».

«Будь-яку стіну можна пробити. Інше питання — як. Можна прямо, а можна справа-зліва, по всіх фронтах», — усміхається вона.

--

--

--

We partner with people at all levels of society to drive and sustain the kind of growth that improves quality of life for everyone.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
UNDP Ukraine

UNDP Ukraine

We partner with people at all levels of society to drive and sustain the kind of growth that improves quality of life for everyone.

More from Medium

CS3240 OlfaPilot 👃

Sui AMA recap (text version): Tokenomics with Sui Head Economist Alonso de Gortari

Covid-19 and Disturbances of the Quarantined Mind

Explanatory Final