«Не пали — компостуй»: як змінюється одне карпатське селище

Яніна Лучейко

Необхідно було запропонувати людям альтернативу. Так Яніна придумала ініціативу «Верховина сортує сміття».

Сім’я Яніни почала експеримент зі свого присілка (району у селі). Збили ящик для скла, поставили сітку для пластику і таблички де скло, де пластик. Організували збір сміття на своїй вулиці два рази на тиждень й самі відвозили його до комунального підприємства.

--

--

We partner with people at all levels of society to drive and sustain the kind of growth that improves quality of life for everyone.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
UNDP Ukraine

UNDP Ukraine

We partner with people at all levels of society to drive and sustain the kind of growth that improves quality of life for everyone.