Екологічні пріоритети українців у 13 вражаючих графіках

Економіка чи довкілля? Кожен п’ятий обирає довкілля

Боротьба зі зміною клімату може пришвидшити економічне зростання

Хто найбільше впливає на вирішення екологічних питань?

Абсолютна більшість громадян вважає зміну клімату серйозною проблемою в Україні

Хто відповідає за боротьбу зі зміною клімату в Україні?

Абсолютна більшість громадян вважає, що влада робить недостатньо для вирішення екологічних проблем

Підтримка сталої енергетики — лідер серед першочергових заходів держави у сфері охорони довкілля

Ефективне управління відходами — ключовий пріоритет Зеленого порядку денного для України на наступні 5 років

Половина населення вважає головним пріоритетом у сфері енергетики забезпечення найменшої ціни на енергію

Забруднення води турбує 70% українців

Сортування відходів та зменшення пластику — лідери серед екозвичок населення

Половина громадян України вважає відсутність штрафів основною перепоною для покращення стану довкілля

Переважній більшості населення важлива наявність еко-положень у політичних програмах партій чи кандидатів

--

--

We partner with people at all levels of society to drive and sustain the kind of growth that improves quality of life for everyone.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
UNDP Ukraine

UNDP Ukraine

237 Followers

We partner with people at all levels of society to drive and sustain the kind of growth that improves quality of life for everyone.