Участь молоді в житті країни відтепер вимірюватимуть у цифрах

Натомість у демократичному суспільстві громадяни з власного бажання і особистих переконань беруть участь у громадському житті й у такий спосіб «власноруч» творять майбутнє своєї країни.

Як визначатиметься індекс?

Після обробки зібраних даних респонденти поділяються на три групи: кластер «виключених», кластер «нерішучих» і кластер тих, хто бере участь.

Як працюватиме цей інструмент?

Які цінності пріоритетні для молоді?

І тепер завдяки Індексу рівень демократизації молоді можна «поміряти». Тому цілком природним є прогноз, згідно з яким українська молодь найближчими роками утвердиться в своїх рішеннях і братиме активнішу участь у громадському та політичному житті країни.

--

--

We partner with people at all levels of society to drive and sustain the kind of growth that improves quality of life for everyone.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
UNDP Ukraine

UNDP Ukraine

237 Followers

We partner with people at all levels of society to drive and sustain the kind of growth that improves quality of life for everyone.